Què és?

Paisatges sonors del Raval – Màster en Art Sonor/UB

Josep Manuel Berenguer. Coordinador

Com a ampliació del mòdul docent de Registre del Paisatge Sonor, el Màster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona proposa a Arts Santa Mònica l'inici d'una primera fase de creació d'un arxiu de Paisatges sonors del barri del Raval amb característiques especials que el facin útil a treballs artístics i de recerca posteriors. A fi d'incidir en la qualitat i la complexitat espacial, però sobre tot, en la singularitat de les mostres de l'arxiu, que, per la dificultat d'obtenció, seran especialment atractives als artistes i investigadors que desitgin emprar els continguts de l'arxiu per al seu treball, els enregistrament seran duts a terme amb un dispositiu especial de registre hexafònic que el Màster ha creat amb la col·laboració de l'Orquestra del Caos amb la idea de realitzar enregistraments del paisatge realment restituïbles en un espai tridimensional. Bàsicament, es tracta d'un enregistrador digital de sis pistes que rep informació d'àudio procedent de sis micròfons de condensador d'alt rendiment orientats en els sentits dels angles d'un hexàgon regular.

El Barri del Raval és una aglomeració humana particularment densa. De fet, la seva densitat de la població és la més gran de Barcelona. Tanmateix, existeixen força places i altres espais oberts on la vida social és intensa i variada. Per això, la diversitat de les fonts dels seus paisatges sonors és gran i dóna idea força clara de les activitats en els espais públics. Tan pel fet que molts del seus habitants procedeixen d'arreu com que l'afluència de turistes es gran, esperem que un tret particularment interessant del paisatge sonor sigui la diversitat de llengües captades i altres elements sonors identitaris de les cultures que conviuen en aquest espai urbà tan reduït. D'altra banda, donada la poca afluència de trànsit a l'interior del barri, les preses de so tindran un interès i una qualitat especial.

Metodologia

En concret, es planteja aquí l'enregistrament de 38 paisatges de 20 minuts de durada en format hexafònic wav a 48 kHz de freqüència de mostreig i 24 bit de resolució. La raó de la durada, aparentment tan llarga, no es altra que l'evolució del comportament de les fonts sonores en un paisatge sonor és lenta, tal com fa notar Barry Truax al Handbook for Acoustic Ecology (http://www.sfu.ca/~truax/handbook2.html. 1978).

Detall de la corona de 6 micròfons de condensador

En total, doncs, l'enregistrament de tots els paisatges suposa un total de 12,6 hores i 11.4 GByte d'àudio, més uns 10 GByte de dades associades. Això implica un mínim d'unes 40 hores d'anàlisi i organització del material.

Les sessions d'enregistrament i d'anàlisi del material seran supervisades pel professor Carlos Gómez. Durant els enregistraments, els estudiants, a més de vigilar el sistema d'enregistrament principal, duran a terme enregistraments de fonts sonores particulars i aïllades de cada paisatge sonor, descripcions de camp textuals, fotogràfiques i videogràfiques.

Pensem que aquestes tasques podrien ser realitzades en dues setmanes al nou espai d'Arts Santa Mònica, En Residència.

A més de les sessions d'anàlisi, els 22 GByte del total de dades de l'arxiu es pujaran a la xarxa a fi de fer-lo accessibles als artistes i investigadors que, més endavant, desitgin emprar-los en els seus projectes. Això requerirà l'estructuració d'una seu web que faci efectiva l'accessibilitat dels arxius a través d'una interfície organitzada com a mapa sonor del barri del Raval i una campanya de difusió, que podria començar amb una presentació de l'arxiu amb un sistema de d'espacialització multifocal, com ara el de l'Orquestra del Caos, amb 24 altaveus, i continuar amb una convocatòria internacional d'obres sonores i projectes basats en els continguts de l'arxiu i que podrien ser presentats al cap d'un temps prudencial, com ara un any.

Amb la seu web en funcionament, a més dels treballs de creació resultants de la convocatòria, l'existència de l'arxiu, que tindrà ben definit l'estàndar de qualitat, el projecte pot ser presentat de tal forma que deixi oberta la participació d'altres actors amb desitjos de compartir els seus enregistraments, a fi que l'arxiu creixi indefinidament sempre que els enregistraments mantinguin aquells nivells de qualitat.

micros_0.jpg