Convocatoria
Convocatòria
Call
/
Zèppelin
2017

Obres rebudes
Obras recibidas
Received worksActivitats / Actividades / Events


imagen

[CAT] Oberta la convocatòria d'obres sonores electróniques per 24 altaveus Zèppelin2017

L'Orquestra del caos dedica el Festival de projectes sonors a la reflexió i l'estímul de les arts electroacústiques, aquelles arts sonores on algun punt del seu procés creatiu requereix de manera absolutament imprescindible, perfectament sostenible, l'ús de l'electricitat o de l'electrònica, de manera que no sigui purament un additiu ornamental o tan sols un element que en faciliti el consum o la difusió posterior al moment en que varen ser creades. Les arts electroacústiques són lloc comú de molt diverses orientacions estètiques que, ben enllà de la raresa dels fets sonors que semblarien caracteritzar-les, comparteixen l'elegància i la lluminositat del pensament que du al plantejament de les seves propostes. Ens interessen particularment aquells processos i intencions que generen la música, que la necessiten, que la determinen, que la fan preciosa per ser única i donen com a resultat produccions tan sols possibles en virtud del treball contrastat per una comunitat com ara la de la Música Electroacú

Per això animem a tots els creadors que ho desitgin a que ens enviïn obres sonores per a altaveus de qualsevol estètica o metodología.

Les peces enviades podran ser escoltades i consultades a l'espai Zeppelin2017 al Hall del Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Entre les obres presentades a la convocatòria, sis (6) seran triades per a ser projectades en concert els dies 3 i 4 de Novembre de 2017 a l'espai sonor dels 24 altaveus del Dispositiu d'Espacialització Multifocal de l'Orquestra del Caos, que estarà instal·lat al Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Si els autors ho desitgen, la versió estereofònica comprimida en mp3 serà publicada en aquesta mateixa seu web a partir d'aquella data.

Drets d'autor i propietat intel·lectual.

Qualsevol ús de les obres que excedeixi els límits d'aquesta convocatòria hauria de ser pactat amb els seus autors. En qualsevol cas, l'Orquestra del Caos es compromet a respectar tots els drets derivats de l'ejecució de las obres presentades.

REQUISITS

No aplicarem criteris estètics de selecció. Les obres rebudes seran acceptades sempre que es donin les condicions següents :

1. Durada

1.1 Les peces NO duraran més de dotze (12) minuts, ni requeriran la presència d'intèrprets tradicionals per la seva execució

2. Format

S'hi accepten treballs que estiguin fixats en suport o que es generin durant el temps d'execució per mitjans de la implementació computacional d'algun procés algorísmic.

2.1 En el cas de les peces per suport fixe, el format será WAV a 48 kHz i 24 bits. S'hi admeten peces per a un (1) fins un màxim de vint-i-quatre (24) altaveus. La informació sonora corresponent a cada altaveu serà entregada en un arxiu d'una única pista, de manera que totes les peces entregades hauràn d'estar compostes de vint-i-quatre (24) arxius d'una única pista de la mateixa durada i en format WAV a 48kHz i 24 bit.

2.2 Els treballs generats durant el temps d'execució com a resultat de la implementació computacional d'algun procés algosrísmic hauran de ser entregats en forma de peça de software de codi obert amb tots els arxius de dades (sonores, textuals, imatge, plug-ins, etc.) que necessitin per a funcionar correctament. S'hi accepten documents editables o executables en Max (Cycling74), Pure Data (Vanilla) i Supercollider, així com arxius executables en MacOS 10.9.x o superior. Si s'entreguen arxius executables, per ser els treballs de codi obert, hauran d'anar acompanyats del codi en el llegüatge en que han estat programats. Com en el cas anterior, les peces poden ser per a un nombre d'entre un (1) i vint-i-quatre (24) altaveus. La pe&ccdil;a de software, independentment de l'entorn que requereixi per a ser executada, ha de gestionar de manera autònoma la forma en que la informació d'àudio arriba a cada altaveu.

2.3 La disposició d'altaveus pot ser consultada a :

Disposició d'altaveus

2.4 En el cas que l'autor autoritzi la publicació de la seva obra en aquesta seu web, haurà d'afegir una reducció estereofónica comprimida en mp3 a 320 kbps.

3. Enviaments
Els artistes que desitgin presentar obres a aquesta convocatò hauran d'enviar a call@sonoscop.net un link permanent (GoogleDrive, DropBox, SounCloud, etc...) per cada obra que presentin des d'on es pugui accedir a un arxiu comprimit que contingui la totalitat de la pe&ccdil;a i la documentació addicional. Així, l'arxiu comprimit emmagatzemarà la informació següent :

3.1. Els 24 arxius mono en format WAV a 48 kHz i 24 bits o bé la pe&ccdil;a de software de codi obert amb tots els arxius de dades que necessiti per al seu correcte funcionament, a mes del codi en el llengüatge emprat en la programació

3.2. L'arxiu de la reducció estereofò en mp3 a 320kbps, quan s'hi escaigui

3.3. Comentaris sobre la pe&ccdil;a.

3.4. Biografia artística de l'autor.

3.5. Fotografia de l'autor.

3.6. Document signat per l'autor que desautoritzi o autoritzi explícitament la difusió del seu treball a través de la Internet, siempre que siguin respectats els drets d'autor derivats de la seva execució en aquest mitjà. En el cas de les peces que resulten de la implementació computacional d'algun proceés algorísmic, el document haurá també d'autoritzar la difusió del codi que les genera

3.7. Document signat per l'autor que manifesti la seva conformitat per que l'obra formi part de l'Arxiu d'Art Sonor Sonoscop, sempre que es respectin els drets d'autor derivats de l'ús de l'obra en aquest context.

3.8 Els autors poden enviar links a totes les obres que desitgin, sempre que cada link contingui els arxius corresponents a una única obra així com a la seva documentació addicional. Indepentdentment de la forma que tingui, el link haurà d'adreçar a un arxiu comprimit que contingui tota la informació i que pugui ser descarregat amb un sol clic. Els autors que enviïn; més d'una peça hauran d'adjuntar la seva foto i la seva biografia a l'arxiu comprimit de cada peça enviada.

3.9. No s'accepta l'enviament de peces per correu postal ni a través de links a no permanents, com ara WeTransfer. Els links als treballs i a la documentació han d'arribar a call@sonoscop.net abans del 20 d'Octubre de 2017

4. Projecció

Els autors de les sis (6) obres triafes per a la seva projecció en concert, si així ho desitgen, podran venir a realitzar personalment la seva espacialització. Si bé les despeses de viatge i estada no podran ser en cap cas assumits per l'organització del festival, l'Orquestra del Caos extendrà un certificat que podrà ser eprat en l'obtenció d'ajuts. Més informació a caos@sonoscop.net

[ESP] Abierta la convocatoria de obras sonoras electrónicas para 24 altavoces Zèppelin2017

La Orquestra del Caos dedica el festival de proyectos sonoros Zeppelin2017 a la reflexión y al estímulo de las artes electroacústicas, aquellas artes sonoras que en algún punto de su proceso creativo se requieren, de manera imprescindible y perfectamente sostenible, el empleo de la electricidad o de la electrónica, y no se trate simplemente de un aditivo ornamental o tan solo de un elemento que facilite su consumo o su difusión posterior al momento en que fueron creadas. Las artes electroacústicas son lugar común de muy diversas orientaciones estéticas que, más allá de la rareza de los hechos sonoros que parecerían caracterizarlas, comparten la elegancia y la luminosidad del pensamiento que lleva al planteamiento de propuestas. Nos interesan particularmente aquellos procesos e intenciones que generan la mú, que la necesitan, que la determinan, que la hacen preciosa por ser única y dan como resultado producciones que solo son posibles en virtud del trabajo en comunidad como es el caso de la Música Electroacústica.

Por eso animamos a todos los creadores que lo deseen a que nos envíen obras sonoras para altavoces en soporte fijo o generadas computacionalmente durante el tiempo de ejecución, sea cual sea su estética, sea cual sea su metodologí.

Todas las piezas enviadas podrán ser escuchadas en el espacio expositivo Zeppelin2017 en el Hall del Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Entre las obras presentadas a la convocatoria, seis (6) serán; escogidas para su proyección en concierto los días 3 y 4 de Noviembre de 2017 en el espacio sonoro de los 24 altavoces del Dispositivo de Espacialización Multifocal de la Orquestra del Caos, que estará instalado en el Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Si los autores lo desean, su versión estereofónica comprimida en mp3 será publicada en este sitio web a partir de esa misma fecha.

Derechos de autor y propiedad intelectual.

Cualquier empleo de las obras que exceda los límites de esta convocatoria, deberán ser pactados con sus autores. En cualquier caso, la Orquesta del Caos se compromete a respetar todos los derechos derivados de la ejecución de las obras presentadas.

REQUISITOS

No se aplican criterios estéticos de selección. Las obras recibidas serán aceptadas siempre que se den las siguientes condiciones:

1. Duración

1.1 Las piezas NO deben tener una duración de más de doce (12) minutos, ni necesitar intérpretes tradicionales para su ejecución.

2. Formato

Se aceptan trabajos fijados en soporte así como los que se generan durante el tiempo de ejecución por la implementación computacional de algún proceso algorítmico.

2.1 En el caso de las piezas para soporte fijo, el formato será WAV a 48 kHz y 24 bits.

Se admiten piezas para un (1) hasta un máximo de veinticuatro (24) altavoces. La información sonora correspondiente a cada altavoz se entregará en un archivo de una única pista, de manera que todas las piezas entregadas deberán estar compuestas de 24 archivos mono de la misma duración y en formato WAV a 48kHz y 24 bit.

2.2 Aquellos trabajos generados durante el tiempo de ejecución como resultado de la implementación de algún proceso algorítmico deberán ser entregados en forma de pieza de software de código abierto junto a todos los archivos de datos (sonoros, textuales, imagen, plug-ins, etc.) que necesiten para funcionar correctamente. Se aceptan documentos editables o ejecutables en Max (Cycling74), Pure Data (Vanilla) y Supercollider, así como archivos ejecutables en MacOS 10.9.x o superior. Si se entregan archivos ejecutables, por ser los trabajos de código abierto, deberán ir acompañados por el código en el lenguaje en que han sido programados. Como en el caso anterior, las piezas pueden ser para un número de entre uno (1) y venticuatro (24) altavoces. La pieza de software, sea cual sea su entorno de programación que requiera para ser ejecutada, debe gestionar de manera autónoma la forma en la que la información de audio llega a cada altavoz.

2.3 La disposición de altavoces puede ser consultada en :

Disposición de altavoces

2.4 En el caso de que el autor autorice la publicación de su obra en este sitio web, a lo anterior deberá añadirse una reducción estereofónica comprimida en mp3 a 320 kbps.

3. Envíos

Los artistas que deseen presentar obras a esta convocatoria deberán enviar a call@sonoscop.net un link permanente (GoogleDrive, DropBox, SounCloud, etc...) por cada obra que presenten donde se pueda acceder a un archivo comprimido que contenga la totalidad de la pieza y la documentación adicional. Así, en el archivo comprimido estará almacenada la siguiente información :

3.1. Los 24 archivos mono en formato WAV a 48 kHz y 24 bits o la pieza de software junto a todos los archivos de datos que necesite para su correcto funcionamiento, además del código en el lenguaje empleado en su programación.

3.2. Opcionalmente, el archivo de la reducción estereofónica en mp3 a 320kbps.

3.3. Comentarios acerca de la pieza.

3.4. Biografía artística del autor.

3.5. Fotografía del autor.

3.6. Documento firmado por el autor manifestando autorización o desautorización explícita para la difusión de su pieza a través de Internet, siempre que se respeten los derechos de autor derivados de su ejecución en ese medio. En el caso de las piezas que resultan de la implementación computacional de algún proceso algorítmico, el documento debe autorizar también la difusió del código que las genera.

3.7. Documento firmado por el autor manifestando su conformidad para que la pieza forme parte del Archivo de Arte Sonoro Sonoscop, siempre que se respeten los derechos de autor derivados del empleo de la obra en ese contexto.

3.8 Los autores pueden enviar links permanentes a todas las obras que lo deseen, siempre que cada link contenga los archivos correspondientes a una única obra así como a su documentación adicional. El archivo comprimido con TODA la información habrá de ser descargado tras un solo click. Los autores que envín más de una pieza deberán adjuntar su foto y biografí al archivo compprimido correspondiente a cada pieza enviada

3.9. No se acepta el envío de piezas por correo postal. Los links a los trabajos y la documentación deben llegar a call@sonoscop.net antes del 20 de Octubre de 2017

4. Proyección

Los autores de las (6) obras elegidas para su proyección en concierto, si así lo desean, podrán acudir a realizar personalmente su espacialización. Si bien los gastos de viaje y estancia no podrán en ningún caso ser asumidos por la organización del festival, la Orquestra del Caos extenderá un certificado que podrá ser empleado en la obtención de ayudas.

Más información en caos@sonoscop.net

[ENG] Call for electronic sound works for 24 loudspeakers Zèppelin2017

The Orquestra del Caos devotes festival Zeppelin2016 to reflection and encouragement of electroacoustic arts - those sound arts that at some point in his creative process, the use of electricity or electronics is essential. Electroacoustic arts are common place in many different aesthetic orientations, beyond the rarity of sound events that seem to characterize them, share the elegance and brightness of thinking that leads to the formulation of its proposals. We are interested in the processes and intentions that generate music, that need it and make it precious for being unique and yield works only possible as a result of sharing thougths in community as happens in Electroacoustic Music

Therefore we encourage all creators who wish to send us sound fixed media or real time generated works for speakers. The pieces will be exhibited in the space of Zeppelin2017 Theatre Hall of the Centre of Contemporary Culture of Barcelona, where they shall be heard and experienced by the audience. Among the works presented to this call, a representative sample six works (6) will be chosen for concert diffusion by November 3 & 4 2017 in the sound space of the 24 speakers of the Multifocal Spatializer of Orquestra del Caos, that will be installed time at the Theater of Centre of Contemporary Culture of Barcelona.

If the authors so desire, a compressed stereo MP3 version will be posted on this website from that date.

Copyright and intellectual property

Any use of the works that exceed the limits of this call should be agreed with the authors. In any case, the Orchestra del Caos undertakes to respect all rights arising from the execution of the works presented.

REQUIREMENTS

No aesthetic criteria will be applied. The works received will be accepted provided that the following conditions are met:

1. Duration and Performers 1.1 The works must NOT have a duration of more than twelve (12) minutes and should NOT need traditional performers for execution.

2. Format

2.1 Works for fixed media or generated in real t time as a result of computational implementation of some algorithm will be accepted.
< Format of Fixed media works will be WAV at 48 kHz and 24 bits. Pieces may be up to 24 speakers. The sound information for each speaker will be given in a file of a single track, so that all parts delivered shall be composed of 24 mono files of the same duration and WAV format at 48kHz and 24 bit.

2.2 Works generated in real time as a result of computational implementation of some algorithm will be accepted as a piece of open code software together with any data files (sound, text, image, plug-ins, etc.) needed to work correctly. Editable or executable documents in Max (Cycling74), Pure Data (Vanilla) and Supercollilder and Executable files in MacOS 10.9.x or better will be accepted. If executable files are sent, as we ask for open source works, the code generating them will be also included. As in the case of fixed media, works may be for one (1) to twenty four (24) loudspeakers. The software must autonomically manage the way information reaches each loudspeaker.

2.3 Speakers arrangement can be seen at :

Speakers arrangement

2.4 When the author authorizes the publication of his work on this website, to the above, must be added a stereo MP3 compressed reduced to 320 kbps.

3. Submiting
Artists wishing to submit works to this competition should send to call@sonoscop.net a permanent link (GoogleDrive, DropBox, SounCloud, etc...) to a compressed file for each work and its additional documentation. So the compress file might store the following information:

3.1. The 24 audio mono files in WAV Format at 48 kHz and 24 bits or the open source software with all the needen data files for its correct funcion and its code

3.2. Optionally, the audio file stereo reduction in MP3 Format at 320kbps.

3.3. Comments on the piece.

3.4. Artistic biography of the author.

3.5. Photograph of the author.

3.6. Document signed by the author either giving or explicit disavowal for the dissemination of his piece on the Internet, provided that the copyright resulting from its implementation are respected in that environment. In the case of works generated by computational implementation of some algorithmic processing, this document must also authorize dissemination of the code.

3.7. Document signed by the author giving authorization for the piece to form part of Sonoscop Sound Art Archive, provided that the copyright resulting from the use of the work in this context are respected.

3.8 The authors can send permanent links to all the works they wish, provided that each link contains the files for a single work and its additional documentation. The compressed archive with ALL informations must be downloaded by a unique click. Authors sending more than a piece, must include his or her photograph and biography to the compressed file corresponding to each sent piece.

3.9. No sending pieces by physical mail is accepted. Links to compressed files must reach call@sonoscop.net before October 20, 2017.

More information : caos@sonoscop.net