top
    MÚsica, norma i poder
-
  RUBÉN LÓPEZ CANO
-
   
   

“Música, norma i poder.
El paper de la Música en la implantació d’ordre i normes socials.”

-
Si bé la música és una de las principals activitats d'oci en la societat contemporània, casi mai no ens adonem que, més enllà de la diversió, també fa de potent catalitzador en la integració de l'individu dins la societat. Com a constructores de subjetivitat, les diferents pràctiques musicals poden col·laborar a inocular en l'individu l'ordre social imposat, com les jerarquies socials, la normativa de gènere i altres reguladors i constriccions que imposa el poder. ¿Com són aquests mecanismes? ¿Com certes comunitats lluiten per revertir-los, resignificar les mateixes pràctiques musicals i utilitzar-les en la creació de noves realitats socials?
-
Rubén Lopez Cano

Professor de l'ESMUC, on ensenya Estètica, Músiques del Món, Metodologia de la investigació  i Teoria del coneixement. Col·labora com a professor i investigador amb diferents institucions, universitats i projectes d'Europa i Amèrica Llatina.
-
És autor dels llibres Música Plurifocal (México: JGH, 1997) i Música y Retórica en el Barroco (México: UNAM, 2000), així com de nombrosos articles especialitzats en retòrica musical, semiòtica musical, aspectes teòrics i filosòfics de la musicologia cognitiva i epistemologia de la investigació musical.
-
Actualment desenvolupa models de la filosofia de la ment per a l'estudi de les competències musicals amb un especial ènfasi en les relacions ment-cos en la cognició musical i la construcció musical de la subjetivitat. Així mateix, edita junt amb Susana G. Aktories (Mèxic) un volum sobre semiòtica musical Iberoamericana, treballa amb Maria Edurne Zuazu (Espanya) en un projecte internacional sobre la música en la telenovel·la transnacional i edita amb Juan Francisco Sanz (Venezuela) un llibre sobre el judici estètic en la investigació de la música popular llatinoamericana. Investiga en la prehistòria del Mambo, en la producció corporal-performativa de discursos socials i de gènere en la timba cubana, el regeton, el tangoqueer i els sonideros de la ciutat de Mèxic i en la construcció musical de subjectivitats postcomunistes en diferents escenes musicals cubanes.
-
www.lopezcano.net
-

 
       
   
   

“Música, norma y poder.
El papel de la Música en la implantación el orden y normas sociales.”

-
Si bien la música es una de las principales actividades de ocio en la sociedad contemporánea, casi nunca reparamos que más allá de la diversión, también es un potente catalizador en la integración del individuo en la sociedad. Como constructoras de subjetividad, las diferentes prácticas musicales pueden colabora a inocular en el individuo el orden social impuesto como las jerarquías sociales, la normativa de género y otros reguladores y constricciones que impone el poder. ¿Cómo son estos mecanismos? ¿Cómo ciertas comunidades luchan para revertirlos, resignificar las mismas prácticas musicales y emplearlas en la creación de nuevas realidades sociales?
-

Rubén Lopez Cano
-
Ruben López Cano es profesor de la ESMUC, donde enseña Estética , Músicas del Mundo , Metodología de la investigación  y Teoría del conocimiento. Colabora como profesor e investigador con diferentes instituciones, universidades y proyectos de Europa y América Latina.
-
Es autor de los libros Música Plurifocal (México: JGH, 1997) y Música y Retórica en el Barroco (México: UNAM, 2000), así como de numerosos artículos especializados en retórica musical, semiótica musical, aspectos teóricos y filosóficos de la musicología cognitiva y epistemología de la investigación musical.
-
Actualmente desarrolla modelos de la filosofía de la mente para el estudio de las competencias musicales con un especial énfasis en las relaciones mente-cuerpo en la cognición musical y la construcción musical de la subjetividad. Así mismo, edita junto a Susana G. Aktories (México) un volumen sobre semiótica musical Iberoamericana, trabaja con Maria Edurne Zuazu (España) en un proyecto internacional sobre la música en la telenovela transnacional y edita con Juan Francisco Sanz (Venezuela) un libro sobre el juicio estético en la investigación de la música popular latinoamericana. Investiga en la prehistoria del Mambo, en la producción corporal-performativa de discursos sociales y de género en la Timba cubana, el regetón, el tangoqueer y los sonideros de la ciudad de México y en la construcción musical de subjetividades poscomunistas en diferentes escenas musicales Cubanas.
-
www.lopezcano.net
-


 
       
   
    logos
cccb sonoscop Orquestra del Caos
       
   
Top   Sonoscop 2009
-